top of page

Om oss

Västerkyrkan – livets kyrka!

Den kristna kyrkan är spridd över hela världen och har idag drygt 2 miljarder anhängare. Västerkyrkan är som församling en del i detta stora perspektiv.

Tillsammans med de övriga kyrkorna i Lund vill vi ta ansvar för en kristen närvaro och ett kristet vittnesbörd bland människor som bor och arbetar i vår kommun.

Bibel Lektionen

Vår tro

 

Tillsammans med den kristna kyrkan över hela världen bekänner vi oss till Jesus Kristus.

Vi vill fördjupa  tron och föra denna övertygelse vidare.

Bibeln är Guds ord, nedskrivet av människor och skall tolkas och utläggas utifrån sitt centrum, Jesus Kristus. Tron innebär inte förenklingar, utan fördjupning. Tron är personlig, men kommer bäst till uttryck i gemenskap med andra. Gemenskapen berikas när olika erfarenheter, skilda tolkningar av Bibeln och självständiga ställningstaganden i fråga om trons konsekvenser i livet delas i ödmjukhet, öppenhet, kärlek och omsorg.

Vi tror att olika sätt att tolka Bibeln kan göra gemenskapen rikare. Med Kristus som ett tydligt centrum för tron vill Västerkyrkan inbjuda till en öppen gemenskap med utrymme för mångfald och olikhet i uppfattningar.

Västerkyrkan har sina rötter i 1800-talets svenska frikyrkohistoria. Vi praktiserar de två sakramenten, dop och nattvard.

Lange leere Straße

Vår vision

 

Västerkyrkan vill finnas som en tillgång för alla som bor i Lund med omnejd, inte vara en avskärmad värld för sig.

Västerkyrkan vill ge rum för livsviktiga frågor och möta den längtan vi alla delar av tro, hopp och kärlek. Församlingen vill ge varje människa, var och en från sina utgångspunkter och med sina erfarenheter, en möjlighet att söka och finna djupare livsvärden – ytterst en personlig tro på Gud.

Församlingen vill också påverka och ta ansvar för vårt samhälle både lokalt och globalt.

Team Diskussion

Medlemskap

 

Du kan vara medlem i Västerkyrkan. Som medlem inbjuds var och en som vill bekänna Jesus Kristus som Herre och Frälsare.

Inom ramen för denna gemensamma bekännelse tar den enskilde själv ställning till den kristna trons olika tolkningsfrågor. Västerkyrkan är demokratiskt uppbyggd. Alla viktiga beslut fattas av hela församlingen, i församlingsmöten, där varje medlem har en röst.

Kontakta församlingens anställda för mer information om medlemskap. Du behöver inte vara medlem för att delta i Västerkyrkans verksamheter.

Klicka här för hela dokumentet

VK S.jpg

Organisation

 

Västerkyrkans församling är en demokratisk organisation.

Det högst beslutande organet är församlingsmötet,

där varje närvarande medlem har en röst.

Församlingsföreståndaren (pastorn) är församlingens andlige ledare. Församlingsföreståndaren skall tillsammans med styrelsen planera och leda församlingens arbete i enlighet med församlingsordningen och församlingsmötets beslut.

Styrelsen består av ordförande samt åtta ledamöter, som väljs på årsmötet.

En viktig del i planeringen och genomförandet av verksamheten har personalen och de olika utskotten så som gudstjänst- utskottet, musikutskottet, informationsutskottet och ungdomsrådet.

Många praktiska saker hanteras och genomförs i serveringsgrupper, fastighetsgruppen, kyrkvärdsgrupper med mera.

DSCF0253.jpg

Kyrkobyggnaden

 

Västerkyrkan är ritad av arkitekten Carl Nyrén och bygget startade 1964. Carl Nyrén har också ritat studenthemmet Micklagård som ligger på samma tomt. Båda byggnaderna är i gult tegel precis som kringliggande bebyggelse och de har osyrad kalkvit fog.

Kyrkan innehåller inte bara ett gudstjänstrum, utan även en rad lokaler av varierande storlek för olika aktiviteter. Takhöjden är lägre över de mindre rummen mot gården, den är högre över församlingssalen och entréhallen och högst över gudstjänstrummet. Västerkyrkan har en källarvåning där Västerkyrkans Unga och söndagsskolan har egna lokaler.

Inuti har kyrkan gult fasadtegel i väggar och på golv, kompletterat med obehandlad furu i olika detaljer. Kyrksalen har golv och väggar, predikstol och dopfunt murade i gult tegel med kalkvita fogar. Håltegelväggarna är dimensionerade med hänsyn till rummets akustik. Ovanför nattvardsbordet hänger ett kors skapat av Dan Wolgers.

bottom of page